Logo

Gemeente van Christus

Church of Christ

Rietfontein

23473034_10213774350211142_7723667566224125834_n

Wie’n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die Gemeentes sê: Openbaring 2:7

Whoever has an ear, let him hear what the Spirit says the Churches: Revelation 2:7

Let asb. op ons nuwe tye.

Dienstye: 

Sondag Skool 9:00

Erediens 10:00

Aanddiens 18:00

Woensdagaand Bybel Studie 19:00

(Voorlopig gaan die aand dienste, Sondag en Woensdag, deur Zoom geskiet. Die details sal op ons Facebook blad wees.)

Please note our new times.

Service Times:

Sunday School 9:00

Worship Service 10:00

Evening Service 18:00

Wednesday Bible Study 19:00

(For the time being we will have our evening services, Sunday and Wednesday, on Zoom. The details will be available on our Facebook page.)

Wie is ons

Ons  is  ‘n toegewyde groep Christine wat vergader  tussen 22 en 23ste Laan, Meyer straat (858) Rietfontein in die stad, Pretoria, Suid Afrika.

Soos duisende van ons suster Gemeentes versprei oor die hele wêreld, strewe die Gemeente van Christus Rietfontein om die prinsiepe van die oorspronklike Nuwe Testamentiese Gemeente na te kom (Handelinge 2).

Met ander woorde, ons gaan terug na die eenvoud en reinheid van die eerste eeu se Gemeente.

Ons gebruik slegs die Bybel vir die doel en staan vas aan die leerwyse van Jesus en sy Apostels (Handelinge 2:42), en nie die leerwyse van mense nie.

Terwyl ons in een geloof eenparig is (Efesiërs 4: 3-6) deur die Woord van God, is elke Gemeente afsonderlik en nie-denominasies. Daardeur word die Gemeente van Christus nie deur ʼn sinode of raad regeer nie en is daar nie ʼn sentrale hoof kantoor of president nie.

Die Hoof van die Gemeente van Christus,  is Jesus Christus

(Efesiërs 1: 22-23).

Who we are

We are a dedicated group of Christians that meet between 22nd & 23rd Avenue, Meyer Street (858), Rietfontein in the city of Pretoria, South Africa.

Like our thousands of sister congregations distributed across the globe, the Church of Christ in Rietfontein  strives to retain the principles applied by the original New Testament Church (Acts 2).

In other words, we revert to simplicity and purity of the first-century Church, using the Bible for this purpose and adhering to Jesus’ and that of His Apostles (Acts 2:42), and not the teachings of man.

While we are united in one faith (Ephesians 4:3-6) through the Word of God, each congregation of the Churches of Christ is autonomous and nondenominational.

Consequently, the Church of Christ in Rietfontein is not governed by a synod or council and we have no central headquarters or president.

The head of The Church of Christ is Jesus Christ

(Ephesians 1:22-23).