Hoe aanbid ons

 

Om God te aanbid is nie om vermaak te word nie. Daarom is wat ons doen in ons aanbidding nie gebaseer op iets wat vir die mense fisies aanloklik is nie, maar is gebaseer op wat God sal behaag. Van die begin af het God dit duidelik gemaak hoe Hy aanbid wil wees, en ons as sy getroue dienskneg, het nie die reg om die bevel te wysig soos dit ons pas nie.

 

Jesus het gesê: “God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in Gees en Waarheid aanbid.” (Johannes 4:24)

 

Om God in Waarheid te aanbid is, Om God volgens Sy Woord te aanbid, want Sy Woord is Waarheid (Johannes 17:17) Dus moet ons nie enige iets byvoeg wat nie in Sy Woord gevind word nie.

 

Net soos die eerste eeu se Gemeentes gemaak het so ongeveer 2000 jaar gelede vergader die Gemeente van Christus ook op die eerste dag van die week om in die 5 stappe van aanbidding deel te neem. Dit is om die Skrifte voor te lees, sing, bid, predeking, aan die nagmaal deel te neem en daar word ook van die geleentheid gebruik om te gee namate ons voorspoedig was.

 

Sang
Die enigste musiek wat ons in die ere diens gebruik is a Capella sang. Dit is omdat die Nuwe Testament nie die gebruik van meganiese instrument gebruik het hul in aanbidding nie. Verseker, van die agt verwysings in die Nuwe Testament van musiek in die aanbidding, noem geen een die gebruik van meganiese instrumente nie.

 

 • “En nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg” (Mattheus 26:30)
 • “En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing…” (Handelinge 16:25)
 • “…daarom sal ek U loof onder die nasies en tot eer van U naam psalm sing.” (Romeine 15:9)
 • “…ek sal met die gees psalm sing. Maar ek sal ook met die verstand psalm sing.” (1 Korinthiërs 14:15)
 • “…maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere; en psalm sing in julle hart tot eer van die Here,” (Efesiërs 5: 18-19)
 • “Laat die Woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here.” (Kolossense 3:16)
 • “…ek sal U naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente sal ek U prys.” (Hebreërs 2:12)
 • “Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing.” (Jakobus 5:13)

 

Bid
Daar is baie voorbeelde en instruksies hoe om te bid in die Nuwe Testament. Jesus wys ons hoe om te bid in Mattheus 6:5-15. Omdat Jesus ons tussenganger  (1 Timotheüs 2:5) en hoëpriester is (Hebreërs 4: 14-16), moet ons gebed aan God geadresseer wees in die naam van Jesus (Johannes 16:23). In ons gebede moet ons dank en lof aan God gee. Ons kan ook vir ons behoeftes en die behoeftes van ander bid.

 

Predeking

God het ons beveel om ander te leer van Sy woord om sondaars te red (Mattheus 28:19-20). Die vroeë Christene het hulle toegewy aan lering (Handeling 2:42). Volgens Romeine 10:17 word geloof verkry deur “gehoor, en gehoor is deur die Woord van God.”, en is dit net deur die studie van die Woord van God dat ons ander kan leer, valse lering kan oorkom en sterker groei in Christus (1 Petrus 2:1-2; 2 Timotheüs 4:1-5).

 

Voorlees van Skrifte.

 God het Johannes beveel om aan die Gemeentes in Klein Asie te skryf en die briewe moes aan die Gemeentes voorgelees word. (Openbaring 2:1, 8, 12, 18.  Ook 3:1, 7 &14)

 

Paulus beveel om die skifte onder die Gemeentes te versprei en dit voor te lees sodat hulle ook daareur bemoedig mag word.

(Kolosense 4:16)

 

Die Nagmaal
Jesus het die nagmaal ingestel die aand wat Hy veraai was (1 Korintiërs 11:23-26). As Christene neem ons deel hieraan as na-gedagtenis van Sy dood, Dit bring ons tot  herinnering van die opoffering van Sy liggaam en bloed op die kruis van ons sondes (Mattheus 26:26-28). Die Nagmaal bestaan uit twee elemente: Ongesuurde brood (Brood sonder suurdeeg) en die vrug van die wingerd (Druiwe sap), wat ʼn simbool van Christus se liggaam en bloed onderskeidelik is (1 Korintiërs 10:16).

 

Net soos die Nuwe Testamentiese leerstelling, neem ons die Nagmaal op die eerste dag van die week, soos deur die eerste eeue se Christene gedoen was (Handeling 20:7).

 

Die teks se nie spesifiek elke eerste dag van die week nie maar soos die gebod om die Sabbat te onderhou net ʼn simpel “Onderhou die Sabbat” (Eksodus 20:8), wat deur die Jode verstaan was dat dit elke Sabbat beteken, verstaan ons met die selfde redenering dat dit elke eerste dag van die week beteken.

 

In ondersteuning hier van is die skrywe van gerespekteerder geskiedkundiges soos Neander en Eusebius bewyse dat die vroeë Christene gebruik geneem het van die Nagmaal op elke Sondag.*

 

Gee
Die gemeente verkry die noodsaaklike fonds om die gegewe werk te doen deur die Christene wat gee uit hulle wel behae. 1 Korintiërs 16:2 vertel ons wie moet gee: “elke een van ons”; wanneer ons moet gee: “op die eerste dag van die week”; en hoeveel om te gee: “namate sy voorspoed is”, maar “blymoedig”, want God het behae in so persoon (2 Korintiërs 9:7).

How We Worship

 

The purpose of our worship to God is not to entertain ourselves. Therefore, what we do in worship is not based on that which appeals to our physical senses, but must be based upon what pleases God. From the beginning, God has made it clear how He wants to be worshiped and, as His faithful servants, we have no right to amend this decree to satisfy our own needs.

 

Jesus said, “God is spirit, and His worshipers must worship in the Spirit and in truth.” (John 4:24)

 

Consequently, to worship God according to truth is to worship Him according to His Word, because His Word is truth (John 17:17). Therefore, we must not include any item not found in His Word.

 

Just as the first century church did around 2000 years ago, the Church of Christ in Rietfontein gathers on the first day of the week to participate in 5 acts of worship. These are reading of the scriptures, singing, praying, preaching, partaking of the Lord’s Supper and we also use this opportunity to give as we have been prospered. 

 

Singing

The only music we use in worship sevice is a Capela singing. This is because the New Testament does not authorize the use of mechanical instruments in worship. Indeed, of the eight New Testament references to music in worship, none mentions the use of mechanical music instruments.

 

 • “And when they had sung a hymn, they went our to the Mount of Olives” (Matthew 26:30)
 • “About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God…” (Acts 16:25)
 • “Therefore I will praise Thee among the Gentiles, and sing to thy name” (Romans 15:9)
 • “…I will sing with the Spirit, and I will sing with the mind also” (1 Corinthians 14:15)
 • “…Be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with all your heart” (Ephesians 5:18-19)
 • “Let the word of Christ dwell in you richly, as you sing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God” (Colossians 3:16)
 • “I will declare thy name unto my brethren, in the midst of the church will I sing praise unto Thee” (Hebrews 2:12)
 • “Is anyone among you suffering? Let him pray. Is any cheerful? Let him sing praise” (James 5:13)

 

Prayer

 There are many examples and instructions on prayer in the New Testament. Jesus tells us how to pray in Matthew 6:5-15. Because Jesus is our mediator (1 Timothy 2:5) and high priest (Hebrews 4:14-16), our prayers must be addressed to God in the name of Jesus (John 16:23). In our prayers we should give thanks to God and praise His name. We can also pray for our needs and the needs of others.

 

Preaching

God has commanded us to teach His Word to the saved and sinners (Matthew 28:19-20) and the early Christians “devoted” themselves to teaching (Acts 2:42). According to Romans 10:17, faith is acquired by “hearing the word of God”, and it is only through studying God’s Word that we can teach others, overcome false teachings and grow stronger in Christ (1 Peter 2:1-22 Timothy 4:1-5)

 

Reading of Scriptures

God instructs John to give the letters to the Churches in Asia and they had to read it to the Church. (Revelation 2:1, 8, 12, 18.  Also 3:1, 7 &14)

 

Paul instructs the Churches to send the writings to other churches to be read to them so that they may also benefit from it (Colossians 4:16)

 

The Lord’s Supper

Jesus instituted this supper on the night of His betrayal (1 Corinthians 11:23-26). As Christians, we observer it in memory of His death, bringing to our remembrance the sacrifice of the body and blood of Jesus on the cross for our sins (Matthew 26:26-28)

 

The Lord’s Supper consists of two emblems: unleavened bread (bread without yeast) and fruit of the vine (grape juice), which symbolise Christ’s body and blood respectively (1 Corinthians 10:16)

 

In accordance with the New Testament teaching, we observe the Lord’s Supper on the first day of every week, as was practised by the first-century Christians (Acts 20:7)

 

The text does not specifically state the first day of every week, just as the command to observe the Sabbath was simply “remember the Sabbath day” (Exodus 20:8). As the Jews understood this to mean every Sabbath, by the same reasoning we understand “the first day of the week” to mean the first day of every week.

 

Additionally, the writing of respected historians such as Neander and Eusebius show that early Christians partook of the Lord’s Supper every Sunday. 

 

Giving

The church obtains the necessary funds to do its work when Christians give of their means. 1 Corinthians 16:2 tells us who is to give: “each one of you”; when to give: “on the first day of every week”; and how much to give: “in keeping with your income”. but “cheerfully”, because this please God (2 Corinthians 9:7)